Book Now !

Flag Flag

Phone_Icon  CALL: +95 9 774204020 Email_Icon  dpsmap@gmail.com

 • Slider1
 • Slider2
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
 • Slider9
 • Slider10
 • Slider11
ITB Logo

၂၀၁၈ မတ္လ ၇ ရက္ေန႕မွ ၁၁ ရက္ေန႕ထိ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ITB Berlin 2018 ပြဲတြင္ ေ၀ငွမည့္ Tourist Maps of Myanmar တြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းရန္အတြက္‌ >>>>> Click Here <<<<<<

DPS Retail outlets mapping

Why Retail Outlets Mapping in Myanmar?

With foreign brands such as Carlsberg, Coca Cola, Nescafe, Coalgate, the race for market intelligence is greater than ever in Myanmar. Due to logistics, labor and management costs and businesses are looking for ways to maximize the distribution potential with existing resources. Location based technologies such as Geographical Information Systems (GIS), GPS tracking and Retail Outlet Mapping can find insights in company's day to day data and identifying problems and finding answers to them means saving a lot of money and helping resource-management efficiently.

The Need for a Retail Outlets Mapping

Location based intelligence (digital Mapping) has undergone a tremendous change in the last couple of years. In Myanmar market where brands are proliferating, shelf space getting rare and the customers multiplying, it has become imperative to assess whether the sales team and distribution network cover all the outlets in the city in an effective manner.

One might ask :
- Does my product reach each and every outlet in the City?
- Does my sales team have a count of outlets by type and by location?
- Where should I do my merchandising?
- What is my coverage in Hlaing Tharyar and North Dagon?
- Which, Where and how many outlets I need to focus?
- On which streets are my competitors stronger?
- Is my army of salespeople and cars enough to cover all the outlets in the city?
- In-Shop Promotion! Test Marketing! Trials! Budgeting!
- Forms an important part of all sales meeting.

The DPS - GPS Component
- GIS Database
- Digital Maps
- GPS trackers
- Surveyed Outlets
- Internal Database on supply and assets for each outlet.
- Software together with customized application
- Training & Support
are all available and already used by major business in Myanmar

Digital Maps
Maps unlock many of the answers deep inside our database and help discover its richness. Maps are ideal because all data have one thing in common- LOCATION.
But what is the right kind of map for Retail Outlets Mapping.
Street level maps are available from DPS plus more detailed map features like Point of Interest such as hospitals, shopping malls, schools, pagodas, and shops or Retail outlets are represented as dots on a street map of a city.

Shop Survey
Comprehensive filed survey will be required to map retail outlets on the city map. The market survey process is out lined as under:
The first step is to print hardcopy outputs for Field Survey. The city is sub-divided into smaller township and wards as per the City Management Committee demarcation. Then define zones depending on outlet density and street network. Each of these smaller zones are printed in a single A3 size paper and will be convenient for the field surveyor to mark the outlets while surveying.
A list of existing retail outlets has to be marked with GPS and its attributes noted down together with a geocoded photo. It is necessary to establish the dynamic link between the new survey data and the existing serviced outlets.
After the survey is over with necessary quality and cross checks, the retail outlets will be plotted on the digital map with id as given on the survey sheet. Survey data is separately keyed in.
Survey of Outlets – For survey of outlets it is important that-
All channel marketing parameters would have to be determined and freezed prior to questionnaire development.
The nature of data collected has to be determined
The type of outlets to be included has to be decided beforehand.
The likely variance in collection will be in the following quantitative areas like sales volume, stock holding, rental charges etc,
Retail-Outlet Survey is a very tedious, time consuming and expensive proposition. But not the case with DPS. It is important that proper care is taken in surveying and mapping the outlets. At DPS We understand that the surveyed outlets and maps forms the basis for all future analyses. The field surveyors are required to be trained on map handling and reading. With the help of modern technology such as GPS 360 degree cameras and Street-View style viewers help DPS with more complete and verified retail outlet data.
Maps unlock many of the answers deep inside our database and help discover its richness. Maps are ideal because all data have one thing in common – location.
DPS is dependable for all these prerequisites.

Photo_1
Photo_1
Photo_1

အိမ္နံပါတ္ (Database) ျပဳစုရန္ ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးတြင္ GPS Camera မ်ားတပ္ဆင္၍ Survey ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အိမ္တစ္ခုခ်င္းေရွ႕တြင္ GPS Point မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားရိုတ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း။

Photo_1

Drone အသံုးျပဳ၍ ရိုက္ကူးထားေသာ Update Aerial Photo မ်ားမွ မိမိပိုင္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ႏွင့္ လယ္ေျမ ၊ ယာေျမမ်ား Site Plan ပံုမ်ားကို ဘယ္လိုထုတ္ယူမလဲ?

မိမိပိုင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမႏွင့္ လယ္ေျမ ၊ ယာေျမမ်ား၏ Aerial Photo ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အနိမ့္အျမင့္ျပ Digital Elevation Model (DEM) ပံုမ်ား ၊ Contour ေျမပံုမ်ား၊ Site Plan မ်ားထုတ္ယူလိုလွ်င္ Drone ျဖင့္ ေကာင္းကင္မွ ရိုက္ကူးထား ေသာ Update Aerial Photo မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ Site Plan ပံုမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး Site Plan Area မ်ားတြက္ခ်က္ေပးျခင္း ၊ Site Plan Area အတြင္း ေရစီးေရလာႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း၊ Site Plan Area ၏ဘယ္ေနရာတြင္ ဘယ္လိုအေဆာက္အဦ ေဆာက္သင့္သလဲ? ေရေျမာင္းကို ဘယ္လိုေဖာက္သင့္သလဲ? အပင္မ်ားကို ဘယ္လိုပံုစံစိုက္ပ်ိဳးသင့္သလဲ? စသည့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အနိမ့္အျမင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Data မ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။

Drone Aerial Photo ကို အသံုးျပဳ၍ ေျမပံုမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

1. မိမိပိုင္ ေျမကြက္၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ( Update Aerial Photo) မ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း။
2. ေျမျပင္ အနိမ့္အျမင့္ကို သိရွိႏိုင္သည့္ Digital Elevation Model (DEM) ပံုမ်ားရရိွိႏိုင္ျခင္း။
3. ေျမျပင္အနိမ့္အျမင့္ကို သိရွိနိုင္သည့္ Contour Map မ်ားရရွိႏိုင္သည္။
4. မိမိပို္င္ေျမကြက္ေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာအပင္မ်ား (သို႔) သဘာ၀ေပါက္ေရာက္ေနေသာအပင္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အပင္ေကာင္းမေကာင္း အေျခအေနစသည့္တို႔ကို သိရွိႏိုင္သည္။
5. မိမိပိုင္ေျမကြက္တြင္ ေရေျမာင္မ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရပိုက္လိုင္းမ်ားသြယ္တန္းျခင္းတို႔အတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပးႏို္င္သည္။
6. ေျမျပင္အနိမ့္အျမင့္ႏွင့္ေရလႊမ္းမိုးမႈအေျခအေနကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္သျဖင့္ လူေနအေဆာက္အဦး မ်ားႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။

Drone မွရိုက္ကူးထားေသာ Aerial Photo မွထုတ္ယူရရွိသည့္ Site Plan ပံုနမူနာမ်ား

Drone Photo
Nanchon Site Plan on Map
Drone Photo
Nanchon Site Plan with (Lat, Long) Point
Drone Photo
Nanchon Site Plan with Drone Aerial Photo (Update Photo)
Drone Photo
Nanchon Site Plan with area Calculation
Drone Photo
Nanchon Site Plan with contours interval 1 meter
Drone Photo
Nanchon Site Plan Digital Elevation Model (DEM) water Level (1)
Drone Photo
Nanchon Site Plan (DEM) water Level (2)
Drone Photo
Nanchon Site Plan (DEM) water Level (3)
Drone Photo
Nanchon Site Plan (DEM) water Level (4)
Drone Photo
Nanchon Site Plan (DEM) water Level (5)
Drone Photo
Nanchon Site Plan (DEM) water Level (6)
 

GPS စနစ္သုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေျခရာခံစက္ (GPS Tracking)


 • ယာဥ္၏ တည္ေနရာႏွင့္ သြားရာလမ္းေၾကာင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း။
 • Internet လိုင္းမမိခ်ိန္၌ ျပတ္ေတာက္ထားမႈကို Internet ျပန္ရခ်ိန္တြင္ Data ကုိ Server ေပၚသို႔ ျပန္တင္ေပးျခင္း။
 • စက္ထဲမွ SIM Card ကို ဖုန္းေခၚလိုက္႐ံုျဖင့္ ေရာက္ရွိေနေသာ Location ကို SMS စနစ္ျဖင့္ Auto Reply ျပန္ျခင္း။
 • ခရီးသြားေနေသာ ယာဥ္၏ Total Mileage (km), Data မ်ားကို (Internet) Online စနစ္ျဖင့္ Download လုပ္ယူႏိုင္ျခင္း။
 • Real Time စနစ္အတြက္ MPT, Telenor SIM Card မ်ားကို အသံုးျပဳရျခင္း။
 • ယာဥ္ေပၚမွ အသံမ်ားကို ျပန္၍ၾကားႏုိင္ေသာ Voice Service ပါ၀င္ျခင္း။
 • 6 Volt Power Bank ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။
 • Speed သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ Route သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္း။
 • Online တြင္ (၃)လစာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို Playback ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း။
 • SOS စနစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း။
 • Interval Record သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ျခင္း။

Tourist Maps Myanmar 68th Issue (June - 2017) ကိုထုတ္ေ၀၍ ျဖန္ခ်ိေ၀ငွေပးေနၿပီျဖစ္ၿပီးလာမည့္ Peak Season တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားမွ အင္တိုက္အားတိုက္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းထားပါသည္။ အဆိုပါေျမပံုတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း DPS Co., Ltd. 09 774204020, 09 775204020 သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

Tourist Maps Of Myanmar 68th Issue (June - 2017) is already launched. In order to get high performance in the peak season, the following advertising clients are advertising all out effort. And New Customers are welcome for Tourist Maps Advertising. Please free freely to contact, DPS Co., Ltd. 09 774204020, 09 775204020

Photo_29

Photo_2

Photo_3

Printing Services & Maps by Design Printing Services : Free tourist maps & printing service for business cards, Brochures for promotion.

Printing Services by Design Printing Services Co. Ltd. incorporated in 1995.

As the name Design Printing Services - DPS - applies our primary function is printing services. DPS strong point lies on its capability to create and deliver. DPS is the pioneer in developing the land mark Map of Yangon - the Street Directory in 1996.

DPS also started publishing Free Tourist Maps for Myanmar (Burma), Yangon (Rangoon), Mandalay, Bagan (Pagan) and many other major tourist destinations in Myanmar.

We have slides and photos of scenery and culture in Burma We provide printing services for :
» Flyers, Brochures & pamphlets,
» business card printing, name card, invitation cards,
» Greeting cards, New Year Cards, Christmas Cards, postcards,
» Company letter head, envelops and stationery » Silk-screen printing services
» Promotional material such as T-shirt, sweat-shirt, sports shirts
» Logo design

Our Services

၀န္ေဆာင္မွဳေပးလွ်က္ရိွေသာလုပ္ငန္းမ်ား
 • Telecommunication လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔တည္ေဆာက္လုိေသာ Telecom Tower မ်ား၏ X,Y ကိုေပးရံုျဖင့္ ေျမပံုေပၚတင္ျပီး ေျမပံုစာအုပ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • Site Hunting, Site Acquisition, Land Lease, Contrast and Legal Service နွင့္ Site တစ္ခုျခင္း၏ လုိအပ္ေသာ Detail အခ်က္အလက္အားလံုးကို လိုက္လံ ေကာက္ခံေပးျခင္းမ်ား ၊ Report လုပ္ေပးျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမမ်ား ၊ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္ ေျမကြက္မ်ား တုိင္းတာတြက္ခ်က္ျခင္း ၊ ေျမပံု Site Plan မ်ားေရးဆြဲေပးျခင္း ၊ လမး္ေဖာက္လုပ္ရန္ လမ္းအူေျမာင္းမ်ား ရွာေပးျခင္း ၊ လမး္ အကြာအေ၀းမ်ား တြက္ခ်က္ တုိင္းတာျခင္း ၊ သတၱဳရွာေဖြျခင္း ၊ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စီမံကိန္းေျမကြက္မ်ားကို ျဂိဳလ္တုပံုမ်ားေပၚတြင္ အကြက္ခ်၍ အေသးစိတ္ကုိ လုိအပ္ေသာ Paper Size အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ Print ထုတ္ေပးျခင္း ။
 • လူမႈေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး ၊ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနုိင္ရန္အတြက္ ျမိဳ႔ ၊ ရြာမ်ားနွင့္ လမ္းမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား ၊ ရပ္ကြက္ ၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား အေသးစိတ္ေျမေနရာမ်ားကို လူဦးေရ ၊ အက်ယ္အ၀န္းနွင့္ အျခားမိမိလုပ္ငန္းနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳနုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးျမိဳ႔နယ္ ၊ ေက်းရြာအုပ္စုစသည့္ ေျမပံုမ်ားကို GIS Database Software မ်ားအသြင္ျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
 • မိမိနွစ္သက္ေသာေျမပံုကို မိမိတုိ႔လုိအပ္ေသာ အရြယ္အစားနွင့္ မိမိတုိ႔ထည့္သြင္းလိုေသာ Logo မ်ား ၊ ထည့္သြင္းလုိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို Vinyl (သုိ႔မဟုတ္) Photo Paper ျဖင့္ပံုၾကီးခ်ဲ႔၍ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ Plot ထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ရရွိနုိ္င္ေသာ ေျမပံုမ်ားမွာ ကမၻာ့ေျမပံု ၊ ျမန္မာျပည္ေျမပံုမ်ားမွ အစ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ခ်င္းေျမပံု အသင့္ေရးဆြဲျပီးစီးသည္အထိ ရရွိနုိင္ပါသည္။
 • ေျမပံုနွင့္ တစ္ပါတည္းေၾကာျငာနုိင္သည့္ ကိုယ္ပုိင္ Guide Map မ်ား ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ျပီးစီးသည္အထိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • ေျမပံု ပံုၾကမး္ေပးပါက ပံုေခ်ာျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကုိလည္း အထူးျပဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား (Flyers, Brouchers) ၊ ျပကၡဒိန္ (စားပြဲတင္ ၊ နံရံကပ္ ၊ အိပ္ေဆာင္ ) အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ Post Card , Greeting Card, New Year Card, Christmas Card အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ လိပ္စာကဒ္ ၊ Letter Head, Envelope အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ Silk-Screen Printing-Cotton Banner, Board အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ Sticker အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ တီရွပ္မ်ား ၊ စပို႔ရွပ္မ်ား ေပၚတြင္ ကုမၼဏီ Logo အမွတ္တံဆိပ္ တီထြင္ေရးဆြဲေပးျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • GPS_DPS
  မိမိလယ္ေျမ၊ ကြင္းကိုတိုင္းရန္ GPS ငွားသည္၊ ေရာင္းသည္။ ေျမပံုထြက္သည္အထိေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
 • ကြင္းပံုမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳစုလို႕ရ၊ အျမင့္ပါသိရမယ္။
 • ေသာင္ထြန္းႏံူးတင္ေျမႏုမ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊ ေရတိုက္စား၊ ေျမျပိဳမႈေၾကာင့္ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား ျခံ၊ ေျမ၊ လယ္ေျမမ်ား ေျမပံုတို္င္းတာျပဳစုႏိုင္ျပီ။
 • ေျမာင္းေျပာင္းျပန္ မေဖာက္မိရန္ အနိမ့္အျမင့္ အေျခအေနမ်ားကို တိုင္းႏိုင္မယ္။ Barometric Altimeter ယခင္ကေျမပံုေဟာင္းမ်ားရွိခဲ့ျပီ တိုင္းခဲ့ျပီးေသာကြင္း (သို႕) ျခံေျမ၊ လယ္ေျမမ်ားကို လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအတိုင္း ေျမပံုမ်ားျပန္လည္ျပဳစုႏိုင္မည္။ ဧရိယာအမွန္ရမည္။
 • ေျမပံုေဟာင္းမ်ားရွိအတိုင္းအတာအကြက္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာအတိုင္းအတာမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေျမပံုမ်ားျပဳစုေရးဆြဲႏိုင္မည္။
 • ကြင္းဆင္းေရးဆြဲထားေသာလယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ျခံေျမမ်ားကို တကယ့္ေျမျပင္ျဂိဳလ္တုပံုျမင္ကြင္းမ်ားျဖင့္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္မည္။
 • စပါးခင္း၊ ပဲခင္း၊ ကၽြန္းစိုက္ခင္း၊ သစ္ေမႊး၊ ရာဘာ၊ ဆီအုန္း ဧကကြက္မ်ားအားလံုးတိုင္းႏိုင္သည္။
 • DPS Valued Clients :
  Clients
  ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ျမိဳ႕တြင္းခရီးသြားလမ္းမွတ္တမ္းစနစ္ (Vehicle Tracking Sytem)
 • အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
 • မိမိကားမ်ားဘယ္လမ္းသြားခဲ့လဲသိႏိုင္မယ္။
 • ကားတစီးျခင္း၏ ခရီးစဥ္ကို Analyse လုပ္လို႕ရလို႕ဆီကုန္က်မႈႏႈန္းကို အတိအက်တြက္လို႕ရမယ္။
 • ကားလမ္းေၾကာင္းေတြ ထပ္ေနတာ ေပၚေပၚထင္ထင္ျမင္လာရမယ္။
 • ကားတစ္စီး တစ္ေန႕ ဘယ္ေလာက္ခရီးသြားသလဲဆိိုတာကို သူ႕ရဲ႕ Milage မီတာနဲ႕ ျပန္တိုက္ၾကည့္လို႕ရမယ္။
 • ဒီကား ဘယ္သြားရပ္ေနလဲသိရမယ္။
 • Transport Manager ေကာင္း တစ္ေယာက္လက္ထဲ ဒီ information ထည့္လိုက္တာနဲ႕ ကားအသံုးနဲ႕ ေလာက္စာစဆီအသံုးကိုထိထိေရာက္ေရာက္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုလည္း ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မယ္။ကြင္းပံုမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳစုလို႕ရ၊ အျမင့္ပါသိရမယ္။
 • Myanmar Map Update မ်ားအျမဲျပဳလုပ္ေနေသာ GIS Map
 • Myanmar GIS up to Village Track Level
 • ေျမပံုမ်ားကို မိမိတို႕လုိအပ္သည့္ အရြယ္အစားထုတ္လိုလွ်င္လည္းေကာင္း
 • မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ေျမပံုမ်ားမွ လိုအပ္သည့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ပံုၾကီးခ်ဲ႕ျပီထုတ္လိုလွ်င္လည္းေကာင္း
 • မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္လမ္းေကာင္းမ်ားကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ျပုလုပ္ျပီး ထုတ္လုိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းအျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • Yangon Map ကို GIS အျဖစ္ Soft Copy ျဖင့္ရရွိႏိုင္ပါျပီ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လမ္းမ်ားေျမပံု (လမ္းအက်ယ္မ်ားပါ)
 • အထင္ကရေနရာမ်ား ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ေရကန္မ်ားကို GPS ႏွင့္ ထပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
 • Available:
  GPS : Garmin, NAVA

  Free Map Order

  Select One
  Full Name
  Email Address
  Type of Map
  Mailing Address to Send Map
  Street
  Township
  City
  Country