Administrative Boundaries of Myanmar တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များ ‌ေဒသကြီးများ Number 7 regions, 7 states, 1 union territory, 1 self-administered division, and 5 self-administered zones (as of 2015) Populations 286,627 (Kayah State) - 7,360,703 (Yangon Region) Areas 7,054 km2 (2,724 sq mi) (Naypyidaw Union Territory) - 155,801 km2 (60,155 sq mi) (Shan State) Administrative divisions of Myanmar First-level Region State Union Territory Self-Administered Division Self-Administered Zone Second-level District Third-level Township Fourth-level Ward Village tract Fifth-level Village vte Myanmar is divided into twenty-one administrative subdivisions, which include 7 regions, 7 states, 1 union territory, 1 self-administered division, and 5 self-administered zones. Following is the table of government subdivisions and its organizational structure based on different regions, states, the union territory, the self-administered division, and the self-administered zones: Type Burmese name No. of div. Region တိုင်းဒေသကြီး tuing:desa.kri: IPA: [táɪɰ̃ dèθa̰ dʑí] taìñ deithác̱ì 7 State ပြည်နယ် pranynai IPA: [pjìnɛ̀] pyine 7 Union Territory ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ pranytaungcu.nai-mre IPA: [pjìdàʊɰ̃zṵnɛ̀mjè] pyiṯauñs̱únemyei 1 Self-Administered Division ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း kuiypuing-uphkyuphkwang.ra.tuing: IPA: [kòbàɪɰ̃ ʔoʊʔtɕʰoʊʔ kʰwɪ̰ɰ̃ja̰ táɪɰ̃] koup̱aiñ ouʔhcouʔ hkwíñyá taìñ 1 Self-Administered Zone ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ kuiypuing-uphkyuphkwang.ra.desa. IPA: [kòbàɪɰ̃ ʔoʊʔtɕʰoʊʔ kʰwɪ̰ɰ̃ja̰ dèθa̰] koup̱aiñ ouʔhcouʔ hkwíñyá deithá 5 The regions were called divisions prior to August 2010,[1] and four of them are named after their capital city, the exceptions being Sagaing Region, Ayeyarwady Region and Tanintharyi Region. The regions can be described as ethnically predominantly Burman (Bamar), while the states, the zones and Wa Division are dominated by ethnic minorities. Yangon Region has the largest population and is the most densely populated. The smallest population is Kayah State. In terms of land area, Shan State is the largest and Naypyidaw Union Territory is the smallest. Regions and states are divided into districts (ခရိုင်; kha yaing or khayaing, IPA: [kʰəjàɪɴ]). These districts consist of townships (မြို့နယ်; myo-ne, IPA: [mjo̰nɛ̀]) that include towns (မြို့; myo, IPA: [mjo̰]), wards (ရပ်ကွက်; yatkwet, IPA: [jaʔ kwɛʔ])) and village tracts (ကျေးရွာအုပ်စု; kyayywa oksu, IPA: [tɕé jwà ʔoʊʔ sṵ]). Village tracts are groups of adjacent villages (ကျေးရွာ; kyayywa, IPA: [tɕé jwà]).myanmar State & Region Mapနိုင်ငံရေး၊အုပ်ချုပ်ရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေး စသည်တို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှု အရ နေပြည်တော်၊တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအတွင်း ခရိုင်အသစ်များ ထပ်မံတိုးချဲ့

PDF Format ဖြင့်ကြည့်ရန်

ဒီနေရာတွင် နှိပ်ပါ...